fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Thinkfirst.bg

I. Общи разпоредби
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди
да използвате сайтът thinkfirst.bg, собственост на „Скилграунд“ ООД (наричано
накратко по-долу „Скилграунд“. Тези общи условия представляват ДОГОВОР
между Вас и „Скилграунд“, с който получавате правото да използвате услугите
на сайтът thinkfirst.bg за лични и нетърговски цели при спазване на условията
по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в
отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Скилграунд“.
Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да
бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени
в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с
всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтът на „Скилграунд“.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено
за лични/нетърговски цели.
Необходима информация за потребителите, съобразно българското
законодателство:
Наименование на собственика на сайта thinkfirst.bg : „Скилграунд“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Черни връх №80, ет. 1, ап.3
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.Черни връх №80-82, ет. 1, ап.3
ЕИК: 205667722;
ДДС: номер: BG 205667722;
МОЛ:Николай Йорданов Неков
Телефон: (+359) 884 440 770
Електронна поща: nekov@thinkfirst.bg

Полезни връзки:
Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email:
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани
със следното значение:
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на
сайта на „Скилграунд“,
“УСЛУГА” на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни
ресурси/изображрения/данни на сайта;
– получаване на имейл бюлетини от абониралите се за услугата Потребители
на сайта.
“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което „Скилграунд“. се намира в договорни
отношения и от името на което „Скилграунд“. има право да предоставя
допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта,
които са дали съгласието си за това.
“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети
лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число,
но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в
сървъра, deface, кражба на данни и др.
“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по
традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.
III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост
върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект
на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а
нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води
до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в
съответствие с действащото българско законодателство.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани
при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално
обозначени със знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за
автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е
указан в meta информацията на всяка страница на „Скилграунд“. Те съдържат
заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат
да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично
разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например
публичен екран) изисква писмено разрешение от „Скилграунд“. Ако другите
сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва
задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и
автора.
IV. Поверителност
„Скилграунд“ е администратор на лични данни, съобразно по Закона за
защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта,
ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за
поверителност, с която можете да се запознаете (https://thinkfirst.bg/privacy-and-cookies-policy) Политиката е
неразделна част от Общите условия.
„Скилграунд“ може да предоставя събраната статистическа информация за
посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят
статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните
рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за
статистически цели се предоставят анонимизирани.
Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично
сте дали съгласието си при вход в сайта на „Скилграунд“.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в
Общите условия за ползване на сайта, Политиката за поверителност,
Политиката за изпозлване на бисквитки и политиката за Защита на личните
данни.

V. Органичаване на отговорността
„Скилграунд“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна
и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да
възникват обективни несъответствия или пропуски. „Скилграунд“, не носи
отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или
свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността
за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в
съответствие с действащото българско законодателство. „Скилграунд“ полага
разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от
злонамерени атаки на трети лица.
„Скилграунд“ не носи отговорност за субективните възприятия и
интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните
ресурси на този сайт.
„Скилграунд“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота
и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа
препратки.
„Скилграунд“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и
претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи
условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта
VI. Промени
„Скилграунд“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи
условия, както и в Политиката за защита на личните данни, Политиката за
използване на бисквитки и Политиката за поверителност по всяко време, като
своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за
промените в съответните документи.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага
действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на
„Скилграунд“ ОООД и влизат в сила считано от 01.09.2020 г.

 

Политика за използване на бисквитки
Уебсайтът thinkfirst.bg използва т.нар. “бисквитки” (cookies).
I. Какво представлява „бисквитката” (cookie)?
“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе
си текстова информация. Сайта, който посещавате, прехвърля такъв тип
файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви,
зависи от вида „бисквитка”. „Бисквитките” се използват, за да съберат
анонимна информация за потребителя на съответния уебсайт като това ще
спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според
предпочитанията на потребителя. „Бисквитките” изпълняват различни
функции като например:
a. за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния
уебсайт;
b. за да събират информация, свързана с Вашите предпочитания в уеб
пространството;
c. за да улеснят Вашето сърфиране
При ваше следващо посещение на сайта, браузърът ще изпрати обратно към
уеб сървъра информацията във вече създадените бисквитки.
Чрез използването на нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че thinkfirst.bg и в
частност администраторът на лични данни в лицето на „Скилграунд“ ООД
може да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.
II. Колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър?
Бисквитки на сесии – този тип „бисквитки” траят до затваряне на браузъра и не
се запазват на хард-диска на Вашия компютър.
Постоянни бисквитки – този тип „бисквитки” се съхраняват на вашия хард-
диск, докато бъдат премахнати (изтрити) от вас или докато изтече срокът им.
III. Основните видове „бисквитки”, които попадат на хард-диска Ви са:
Собствени „бисквитки” или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са
бисквитките, които поставяме на Вашия хард-диск, за да отчетем колко време
прекарвате на нашия сайт, колко чести са посещенията Ви, какви са

предпочитанията Ви според страниците, които посещавате и за други
маркетингови цели.
Сесийни „бисквитки” – този тип бисквитки остават на Вашия хард-диск и се
съхраняват там, докато трае посещението Ви в сайта.
„Бисквитки” на социалните мрежи – тези бисквитки се поставят от социалните
мрежи (напр. Facebook,Instagram, Twitter, Pinterest и др.) и операторите на
който и да е уебсайт нямат контрол над тях. За да проверите как и в какви
случаи се използват този тип “бисквитки” може да разберете от правилата за
използване на конкретната социална мрежа.
IV. Управление на „бисквитките” и как можете да се откажете от вече
дадено съгласие за тяхната употребата:
Това може да стане от настройките на Вашия браузър. По-голямата част от
браузърите позволяват сами да управлявате „бисквитките”, в това число да
приемете или отхвърлите всички „бисквитки” или да приемето само някои от
тях. За да намерите информация как да управлявате „бисквитките”, посетете
секция „Помощ” или „Настройки” на браузъра.

V. Този уебсайт използва следните ”бисквитки”:
Сайтът www.thinkfirst.bg използва Google Analytics – онлайн платформа за уеб
анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се
съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта
и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн
потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.
Ремаркетинг – този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics, което дава
възможността Вие като потребител да виждате реклами извън нашия сайт,
които отговарят на интересите и предпочитанията Ви. Всичко това се
осъществява с бисквитката Double Click и Google Ви дава възможност да се
откажете от нея като посетите страницата за отказване на реклами на Google.
Плъгини на социалните мрежи – на този уебсайт използва плъгини на
социалните мрежи Facebook, Google +, Twitter и Pinterest. На определени
страници в сайта са разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли
в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в нашия

уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия
профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от
бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде
предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите
приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас
информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи да
свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да
излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този уебсайт.
Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са
анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи
на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на
съдържанието на уебсайта и определеляне на предпочитанията и интересите
на потребителите.
Като натиснете „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се
съгласявате с нашата употреба на „бисквитки”, както и с нашите общи условия.
Можете да се запознаете с пълния текст на нашите общи условия чрез
посещенеи на страницата с Общите условия на Think First.

 

Политика за поверителност 

Получаване на бюлетин
На нашия уебсайт можете да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени
при абониране, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на
бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента си, чрез
предвидената възможност за отказ.
За да потвърдите съгласието си за получаването му и за обработка на личните
Ви данни за тази цел, запознайте се в подробности с това кои сме ние и какви
са целите и сроковете, за които обработваме личните Ви данни.
С даване на своето съгласие за регистрация за получаване на бюлетин, Вие се
съгласявате  „Скилграунд” ООД, ЕИК 205667722, със седалище и адрес на
управление в гр.София, бул.Черни връх №80, ет.1 ап.3, наричано
накратко “Скилграунд“ или Администратора, да използва предоставените
от Вас лични данни – електронна поща и IP адрес – с цел да Ви изпраща
бюлетин с актуална информация за нови и/или настоящи услуги, и/или
дейности предоставяни от бранда ThinkFirst, собственост на „Скилграунд“
ООД. Ще можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на
бюлетин, като се отпишете от абонамента си чрез линка „Отпиши ме“ в
долната част на всяко съобщение или като ни пишете на
адрес unsubscribe@orange-bg.com
При обработването на лични данни Администратора спазва законовата и
подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със
защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679
(„Регламент“).
Основание и цели на обработване на личните данни, събирани за
изпращане на бюлетина:
Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора
на следните основания: даденото от Вас изрично съгласие за обработване на
личните Ви данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила,
както и осъществяване на комуникация с цел изпращане на търговски
бюлетин.

Личните Ви данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на
Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен
на: автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на
бюлетина; на дружествата, управляващи съответните плъгин или социална
мрежа, които решите да използвате сами; както и на Google, с оглед
осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само
за IP адрес и за лог, с цел осъществяване на анализа.
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за
защита на личните данни в електронен формат в следния, поддържан от
Администратора електронен регистър: „Регистър Електронен Бюлетин“ за не
повече от минимално необходимия срок за тази цел след отписването Ви

Цел: Легитимен интерес:
Това са цели, свързани със законните интереси на , като: осигуряване на
нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна
на другите потребители; поддръжка и администриране на Услугите;
разрешаване на възникнали спорове; установяване и предотвратяване на
злонамерени действия; откриване и разрешаване на технически проблеми
или проблеми с функционалността; развитие и подобряване на Услугите;
осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по
важни въпроси, свързани с Услугите; осъществяване и закрила на правата и
законните интереси на „Скилграунд" ООД, включително и по съдебен ред. За
тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички
посочени по-горе категории.

Цел: Законови задължения:
Целите, свързани със спазване на законовите задължения на „Скилграунд"
ООД, включват: изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване
или предоставяне на информация при постъпване на съответно
разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи; осигуряване на
възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните
държавни органи при изпълнение на законовите задължения

на „Скилграунд" ООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с
Вашите права, с предоставяните Услуги, със защитата на данните Ви и др.
Срокът, за който ще бъдат обработвани Вашите данни е не повече от
минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности
по осъществяване на поръчката Ви. С цел подсигуряване на надеждността на
услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се
прилага политика на пазене на Backup (резервно копие) на данните.
Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички
резервни копия е 60 дни
Вашите лични данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на
Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в
случай че: сте поискали доставка на поръчаната от Вас стока извън
територията на Република България; при уеб анализ, извършван от Google;
ако използвате плъгини или социалните мрежи, при условия уредени по-долу.
Други случаи, в които Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на
трети лица, са: само когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано
по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме
получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата
на права и законни интереси на „Скилграунд" ООД
Вашите права:
Можете да получите информация от Администратора за съхраняваните от
него Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях.
Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани по всяко време в
случай на неточност и/или несъответствие.
Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка
промяна в личните ми данни.
Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни или да изискате от
Администратора ограничаване на обработването.
Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и
съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните

данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен
орган в Република България.
Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация,
на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния
интерес.
В случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, ако има
вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите Ви,
съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдете уведомен за
същото.
Имате право да поискате да получите личните си данни, които сте
предоставили и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат,
пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг
администратор по своя преценка.
В случай че обработваме личните Ви данни поради дадено от Вас съгласие
при записването Ви за получаване на бюлетин, то тогава може да
оттеглите същото по всяко време.
За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане
по ел. поща, формулирано в свободен текст и адресирано до Длъжностното
лице по защита на данните на „съгласявате  „Скилграунд" ООД, ЕИК 205667722,
със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.Черни връх №80, ет.1
ап.3. или по електронен път на имейл: nekov@thinkfirst.bg.
Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната
информация:
1.име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо
лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен
носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Използване на собствени бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем
възможност за използването на определени функции, в различни страници
ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове,
които се съхраняват на Вашето устройство. Някои от използваните от нас
бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го
затворите (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на
Вашето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании
да разпознаваме Вашия браузър при следващото Ви посещение (така
наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да
се получи достъп до други файлове на компютъра Ви, нито да се научи имейл
адреса Ви. Правното основание за обработка на лични данни при използване
на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Бисквитките се запаметяват на Вашето устройство и Вие можете изцяло да
контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет
браузъра можете да деактивирате или ограничите прилагането на бисквитки.
Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това
може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия
уебсайт, може да не бъдете в състояние да използвате всички функции в
пълния им обхват.
Контрол на бисквитите в браузъра
Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно
Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставя
съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за
регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически
причини бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са
зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или
устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.
За да се запознаете в детайли с начина ни на работа във връзка с използване
на бисквитките, можете да посетите нашата Политика за изпозлване на
бисквитките(https://thinkfirst.bg/privacy-and-cookies-policy)
Предаване на личните данни на трети лица

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа.
Давайки съгласието си тази информация да бъде препратена на MailChimp за
обработване в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към
днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава
платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е
базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни се съхраняват и
обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на
САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен
на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ,
включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и
САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява
защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания
на европейското законодателство.
Уеб анализ с Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google
Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на
Вашия компютър, за да се позволи анализ на Вашето използването на
уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на
този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се
съхранява там.
Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“.
Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други
държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо
пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще
бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни
случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде
отрязан там. По посещение на сайта ни, Google използва тази информация, за
да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на
уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги,
свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от
Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите
данни от Google.
Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка
в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да

не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от този
уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните,
получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта
(включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за
браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще
намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или
на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Правно основание за обработката на лични данни при използване на
бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни
целеви групи“
На уебсайта “Скилграунд“ използва функцията ремаркетинг или „Подобни
целеви групи“ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google"). Посредством тази функция “Скилграунд“ може
целенасочено да показва реклама на посетителите на уебсайта,
персонализирана според интересите им, когато те посещават други
уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. За извършване на анализ за
използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на
рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените
бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от
числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се
регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за
използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на
посетителите на уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната
мрежа на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за
които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това
продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google
ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да
видите на:
http://www.google.com/privacy/ads/.

Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като
последвате долния линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин:
https://www.google.com/settings/ads/plugin. Алтернативно можете да
деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отворите
страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network
Advertising Initiative) от http://www.networkadvertising.org/choices/ и приложите
поместената там допълнителна информация за отказ.
Правно основание за обработката на лични данни при използване на
бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Doubleclick от Google
Doubleclick (двоен клик) от Google е услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick на Google
използва бисквитки, за да Ви представя важни за Вас рекламни съобщения.
При това Вашият браузър получава псевдонимен идентификационен номер
(ID), за да провери кои рекламни съобщения се включват във Вашия браузър и
кои биват извиквани. Бисквитките не съдържат лична информация.
Използването на DoubleClick бисквитки дава възможност на Google и
партньорските му уебсайтове за показване на рекламни съобщения въз
основа на предишни посещения на нашия или на други уебсайтове в
интернет. Събраната чрез бисквитките информация се предава от Google за
оценка на сървър в САЩ и се запаметява там. Предаване на данни чрез Google
на трети страни се осъществява само въз основа на законови разпоредби или
в рамките на поръчка за обработка на данни. Google в никакъв случай няма да
обединява Вашите данни с други данни, събирани от него.
Можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна
настройка на софтуера на браузъра; искаме да Ви обърнем внимание, че в
този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции,
предлагани от нашия уебсайт. Допълнителна информация за защитата на
данни при DoubleClick ще намерите тук:
https://www.google.com/intl/de/policies/. . Можете да предотвратите събирането
и обработването на данните, получени чрез бисквитките, като от линка
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de изтеглите и инсталирате
наличния там плъгин за браузър под настройка на рекламни съобщения,
разширение за деактивиране на DoubleClick.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на
бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Социални мрежи и социални плъгини
Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно
персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези
социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се
използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети
страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на
обработка на запитването Ви е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да
можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате
регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях,
обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида,
обхвата и обработката на тези данни.
Използване на Facebook плъгини
Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа
Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е
Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland,
а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook"). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те,
можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на
Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на
Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране
Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако
точно в момента не сте вписани във Facebook. Тази информация (включително
Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на
Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook
може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия
профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете
коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook

и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия
профил във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook.
Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме
сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното
използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това
събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от
Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за
защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на
данните на Facebook: https://facebook.com/policy.php.
Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни
директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие
трябва да излезете от Facebook. Можете напълно да предотвратите
зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с
„Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното
основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Използване на Google+ и YouTube плъгини
Нашия уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на социалната мрежа
Google+ и на YouTube. Двете услуги са собственост на Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Информация за
Google+ плъгините и как изглеждат те, ще намерите
тук: https://developers.google.com/+/plugins.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на
Google. Плъгините предават тяхното съдържание от Google директно на
Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране
Google получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил в Google+ или акаунт в
YouTube или ако точно в момента не сте вписани в Google+/YouTube. Тази
информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър
директно на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Ако сте вписани в Google+/YouTube, Google може да свърже посещението на
нашия уебсайт директно с Вашия акаунт. Обръщаме внимание, че като

доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на
предаваните данни, както и за тяхното използване от Google. Информация
относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната
обработка и използване на тези данни от Google, както и за съответните Ви
права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да
намерите в указанията за защита на данните на
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Ако не желаете Google да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни
директно с Вашия акаунт в Google+/YouTube, преди да посетите нашия уебсайт
трябва да излезете от Google+/YouTube. Можете напълно да предотвратите
зареждането на Google плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с
блокиране на скриптове „NoScript" (http://noscript.net/).
Правното основание за обработката на лични данни при използване на
плъгини е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.
Използване на Twitter плъгини
Нашия уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на микроблогинг
услугата Twitter, чиито собственик е Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Информация за Twitter плъгините и как
изглеждат те, ще намерите тук: https://twitter.com/about/resources/buttons.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на
Twitter. Плъгините предават тяхното съдържание от Twitter директно на Вашия
браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Twitter
получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от
нашия уебсайт, дори и ако нямате профил в Twitter или ако точно в момента
не сте вписани в Twitter. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се
предава от Вашия браузър директно на сървър на Twitter в САЩ и се
съхранява там.
Ако сте вписани в Twitter, то Twitter може да свърже Вашето посещение на
нашия уебсайт директно с Вашия акаунт в Twitter. Освен това информацията
се публикува във Вашия акаунт в Twitter и там се показва на Вашите контакти.
Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме
сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното

използване от Twitter. Информация относно целта и обхвата на това събиране
на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Twitter,
както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на
личната Ви сфера, можете да намерите в политиката за поверителност на
Twitter: https://twitter.com/privacy.
Ако не желаете Twitter да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни
директно с Вашия акаунт в Twitter, преди да посетите нашия уебсайт трябва да
излезете от Twitter. Можете напълно да предотвратите зареждането на Twitter
плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове
„NoScript" (http://noscript.net/).
Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини
е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

Използване на Instagram плъгини
Нашия уебсайт използва така наречените социални плъгини (плъгини) на
Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA („Instagram“). Плъгините са обозначени с лого на Instagram напр.
във формата на „камера Instagram“. Информация за Instagram плъгините и как
изглеждат те, ще намерите
тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на
Instagram. Плъгините предават тяхното съдържание от Instagram директно на
Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране
Instagram получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил в Instagram или ако
точно в момента не сте вписани в Instagram. Тази информация (включително
Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на
Instagram в САЩ и се съхранява там.
Ако сте вписани в Instagram, то Instagram може да свърже посещението на
нашия уебсайт директно с Вашия акаунт в Instagram. Когато взаимодействате с
плъгини, например задействате бутон „Instagram“, тази информация също се
предава директно на сървър на Instagram и се запаметява там. Освен това

информацията се публикува във Вашия акаунт в Instagram и там се показва на
Вашите контакти.
Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-
нататъшната обработка и използване на тези данни от Instagram, както и за
съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви
сфера, можете да намерите в политиката за поверителност на
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Ако не желаете Instagram да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни
директно с Вашия акаунт в Instagram, преди да посетите нашия уебсайт Вие
трябва да излезете от Instagram. Вие можете напълно да предотвратите
зареждането на Instagram плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с
блокиране на скриптове „NoScript" (http://noscript.net/).
Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини
е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.
Технически мерки за защита
Полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на
нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено
изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази
цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
Използваме защитени уебсайтове, през които събираме Вашите лични данни;
Събираме личните Ви данни чрез потвърждение в две стъпки (въвеждане на
данни в уебстраницата ни и потвърждаване на абонамента, съответно на
личните Ви данни, чрез линк, изпратен на посочения от Вас имейл адрес);
Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка
на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел
предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;
Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само
лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед
осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани; данните
се обработват или се предават на трети лица, за които сте информирани и
които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност

и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на
съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на
регулярни одити за съответствие.;
Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които
сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване
на личните ви данни;

 

Защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е.
име, телефонен номер, електронна поща, име на вашата компания или други.
Нашият сайт www.thinkfirst.bg не събира лични данни от вас, освен ако вие
не ги предоставите в специални случаи, например когато изпращате заявка за
услуга, съобщение чрез контактната ни форма или чрез абониране за нашия
бюлетин (newsletter). С предоставянето на личните си данни при абониране
чрез съответната форма, вие се съгласявате да получавате съобщения по e-
mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и
организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Използване и съхраняване на личните данни
Сайтът ни www.thinkfirst.bg  ще използва личните ви данни единствено за
целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до
специална информация или за обща комуникация с вас.
www.thinkfirst.bg  няма да продава вашите лични данни на трети страни,
нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.thinkfirst.bg  и в
частност на „Скилграунд“ ООД са длъжни да опазват поверителността на
вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна
информация.

Свобода на избора
Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.thinkfirst.bg  за
себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация
с www.thinkfirst.bg , имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до
някои секции или функционалности на сайта ни.

Автоматично записвана информация
Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на  www.thinkfirst.bg ,
автоматично се записват някои общи, а не лични данни (използван Интернет
браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани
страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е
привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и
функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се
предават на трети страни.

"Бисквитки"
"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на
вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви
следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият
магазин. www.thinkfirst.bg  използва "бисквитки" единствено, за да събира
информация относно ползването на нашия сайт. Ако желаете да научите
повече за нашата политика свързана с бисквитките можете да посетите
следната страница: https://thinkfirst.bg/privacy-and-cookies-policy/

Сигурност
www.thinkfirst.bg  отдава голямо значение на осигуряването на сигурността
на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба,
унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен
достъп или неправомерно разкриване.
Непълнолетни лица
www.thinkfirst.bg  съветва всички родители и настойници да обучават децата
си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в
Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на
електроният магазин без разрешението на своите родители или
настойници. www.thinkfirst.bg  никога няма да събира лични данни, ако знае,
че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или
разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове
Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет
сайта на  www.thinkfirst.bg. Под-страниците в този сайт могат да съдържат
връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на
поверителността. Когато напускате сайта на www.thinkfirst.bg , моля,
потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който
събира лична информация.

Уведомление за промени
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат
оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на
други места, каквито сметнем за подходящи.

 

 

Owned by SkillGround Ltd.
Back to Top